Mesa permanente de contratación

Formada polos seguintes membros:

Presidente/a: Beatriz Bascoy Maceiras, alcaldesa do Concello de Moeche, ou concelleiro en quen delegue •
Vogais: (3)
– Consolación Couce, secretaria-Interventora da Corporación
–  Remedios Martinez ,arquitecta-técnica municipal
– Raquel Novo, axente de Desenvolvemento Local

• Secretario: Antonio Garcia Mendez, funcionario municipal ou funcionario que o substitúa.

Acordo modificación da composición da  Mesa de Contratación de conformidade coa nova Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do  sector público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e dol Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.