Comisión especial de contas

O Pleno do Concello de Moeche acordou, na sesión de xuño de 2015, a creación da Comisión Especial de Contas, á que lle corresponde o exame, estudo e informe da Conta Xeral e das demais contas anuais.

A Comisión Especial de Contas terá as competencias previstas no artigo 116 da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Composición actual:

Beatriz Bascoy Maceiras, alcaldesa, BNG.

, concelleira  do Grupo municipal do BNG.

                              , concelleira do Grupo municipal do BNG.

                                , concelleiro do Grupo Municipal do PP.