Orzamentos

O orzamento municipal é a ferramenta clave para a xestión pública, contén a planificación, programación, control,  seguimento e  avaliación das actuacións municipais. É o proxecto  económico e financeiro anual vencellado á  estratexia  formulada polo Goberno local para o Concello. Contén a previsión dos gastos que se van executar como máximo e dos ingresos  que se agardan obter.