Actualidade CORONAVIRUS
28/04/2020 20.00 h
Novas medidas sobre a venda directa de produtos agrogandeiros e os desprazamentos a causa de actividades agrarias

ORDE do 27 de abril de 2020 pola que se modifica a Orde do 23 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19, en cumprimento do acordo do Centro de Coordinación Operativa da Emerxencia Sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias
[VER LIGAZÓN].


27/04/2020 20.00 h
Guía de facilitación de acceso ás medidas urxentes no ámbito económico e social para facerlle fronte á situación xerada polo COVID-19

[VER LIGAZÓN].


26/04/2020 12.00 h
Enlaces á información de liñas de axuda para o emprego e a economía

[VER LIGAZÓN].


25/04/2020 11.00 h

Condicións nas que deben realizarse as saídas da rapazada

Orde SND/370/2020, de 25 de abril, sobre as condicións nas que deben desenvolverse os desprazamentos por parte da poboación infantil durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

[VER LIGAZÓN].


12/04/2020 12.00 h

Recomendacións do Ministerio de Sanidade para centros de traballo

Directrices para os centros de traballo no marco da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.
.

[VER LIGAZÓN].


11/04/2020 12.00 h

Nova prórroga do estado de alarma

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19..
.

[VER LIGAZÓN].


01/04/2020 12.00 h

Medidas urxentes complementarias no ámbito socioeconómico

Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facerlle fronte AO COVID-19.
.

[VER LIGAZÓN].


01/04/2020 10.00 h

Medidas en relación coa protección ás vítimas de violencia de xénero

Real Decreto-lei 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urxentes en materia de protección e asistencia ás vítimas de violencia de xénero.

[VER LIGAZÓN].


31/03/2020 12.00 h

Prórroga do estado de alarma

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 30 de marzo de 2020, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.
[VER LIGAZÓN].


30/03/2020 12.00 h

Prórroga do estado de alarma

Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, pola que se establecen medidas excepcionais en relación cos velorios e cerimonias fúnebres para limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19.

[VER LIGAZÓN].


29/03/2020 12.00 h

Prórroga do estado de alarma

Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da
poboación no contexto da loita contra o COVID-19.

[VER LIGAZÓN].


28/03/2020 11.00 h

Prórroga do estado de alarma

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, polo que se prorroga o estado de alarma declarado plo  Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

[VER LIGAZÓN].


28/03/2020 10.00 h

Medidas económicas complementarias no ámbito laboral.

Real Decreto-lei 9/2020, de 27 de marzo, polo que se adoptan medidas complementarias, no ámbito laboral, para paliar os efectos derivados do COVID-19..

[VER LIGAZÓN].


26/03/2020 10.00 h

Medidas para regular as  venda directa de produtos agrícolas e gandeiros nos mercados tradicionais de Galicia, a venda ao retallo de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias.

ORDE do 23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo de 2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias.

[VER LIGAZÓN].


22/03/2020 10.00 h

Medidas de suspensión da apertura ao público de centros e establecementos de logopedia, podoloxía e fisioterapia en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e medidas extraordinaria en materia de vivenda.

RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 21 de marzo de 2020.

[VER LIGAZÓN].


20/03/2020 11.00 h

Instruciòns sobre transporte por estrada

Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, pola que se ditan instrucións sobre transporte por estrada.

[VER LIGAZÓN].


20/03/2020 10.00 h

Criterios interpretativos en relación coas actividades permitidas e que afectan ao libre dereito de circulación das persoas.

Instrucción de 19 de marzo de 2020, do Ministerio de Sanidade, por la que se establecen criterios interpretativos para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

[VER LIGAZÓN].


18/03/2020 10.00 h

Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facerlle fronte ao impacto económico e social do COVID-19.s

[VER LIGAZÓN].


18/03/2020 08.00 h

Modificacións das medidas respecto das limitacións de desprazamentos da cidadanía

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

[VER LIGAZÓN].


16/03/2020 | 12.00
Recomendacións xenéricas ante o coronavirus indicadas pola autoridades sanitarias

Hixiene de mans e hixiene respiratoria

– Lavar as mans frecuentemente con auga e xabón ou utilizar unha solución hidroalcohólica.
– Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca se non se teñen as mans limpas.
– Practicar unha boa hixiene respiratoria. É dicir, ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel, que inmediatamente hai que desbotar nunha papeleira, ou facelo contra a flexura do cóbado. Despois de tocar as secrecións respiratorias (despois de esbirrar, de tusir ou de usar panos) e/ou obxectos contaminados, deberanse lavar ben as mans

Cómpre seguir as instrucións ditadas polo Ministerio de Sanidade e a Consellería de Sanidade e en caso de ter algún síntoma leve coincidente cos da enfermidade -tose, febre ou dificultade para respirar-, deberase contactar co teléfono de información á cidadanía  900 400 116. Se os síntomas son máis graves e persistentes, se se viaxou a unha zona de risco das declaradas polo Ministerio ou se se tivo contacto con algunha persoa que dese positivo, débese chamar directamente ao 061.

[VER LIGAZÓN].


16/03/2020 | 10.00h

Medidas obrigatorias para o transporte público regular de viaxeiros ditadas pola Conselleríade Infraestruturas e Mobilidade
ORDE do 15 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 no ámbito dos servizos de transporte público regular interurbano de viaxeiros.

[VER LIGAZÓN].


15/03/2020 | 18.30h

Decreto de creación da Comisión Municipal de seguimento da evolución do COVID-19a e da  organización na prestación dos servizos municipais de Moeche durante o estado de alarma

[VER LIGAZÓN].


15/03/2020 | 12.30h

Composición do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria en Galicia e outras medidas

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do día 13 de marzo de
2020, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

[VER LIGAZÓN].


15/03/2020 | 12.30h

Medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico ditadas pola Consellería de Presidencia

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19.

[VER LIGAZÓN].


14/03/2020 | 23.30h

Bando da Alcaldía en relación ás variacións na prestación  de determinados servizos municipais a raíz da situación pola crise do coronavirus.

[VER LIGAZÓN].


14/03/2020 | 16.30h

Resumo das medidas da declaración do estado de alarma

[VER LIGAZÓN].


14/03/2020 | 12.00 h

Declaración do estado de Alarma, Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Histórica

[VER LIGAZÓN].


13/03/2020 | 20.30h

Resumo das medidas do Plan de emerxencia territorial de Galicia

[VER LIGAZÓN].


13/03/2020 | 20.00h

Declaración da situación de emerxencia sanitaria en Galicia

RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, polo que se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19

[VER LIGAZÓN].


13/03/2020 | 12. 00h

Instrucións da  Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre a xestión de residuos domésticos e COVID-19

[VER LIGAZÓN].


13/03/2020 | 13.30h

Suspensión de actividades e peche de dependencias municipais a causa da situación xerada pola crise sanitaria do coronavirus

[VER LIGAZÓN].


13/03/2020 | 11.30h

Bando da Alcaldía en relación coa suspensión de actividades e peche de edificios municipais pola crise sanitaria do coronavirus.

[VER LIGAZÓN].


12/03/2020 | 12.00h

Medidas preventivas acordadas pola Xunta de Galicia ante a evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

[VER LIGAZÓN].


12/03/2020 | 15.00h

Información xeral para a poboación sobre o coronavirus

[VER LIGAZÓN].


12/03/2020 | 12.00h

Teléfonos para información sobre o coronavirus COVID-19.

En caso de ter algún síntoma leve coincidente cos da enfermidade -tose, febre ou dificultade para respirar-, deberase contactar co teléfono de información á cidadanía 900 400 116. Se os síntomas son máis graves e persistentes, se se viaxou a unha zona de risco das declaradas polo Ministerio ou se se tivo contacto con algunha persoa que dese positivo, débese chamar directamente ao 061.

[VER LIGAZÓN].